Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

 

Art 1: Inschrijving

 1. Door inschrijving en voldoening van het inschrijfgeld en de contributie wordt een persoon lid van Tempo Atletiek Vereniging in Bussum. Het inschrijfgeld wordt automatisch in rekening gebracht bij het eerste lidmaatschapsgeld.
 2. Bij inschrijving ontvangt het nieuwe lid een kopie van deze voorwaarden.

 

Art 2: Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar.
 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december, gelijk dus met het kalenderjaar.
 3. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij het vóór 15 november schriftelijk is opgezegd.

 

Art 3: Opzegging
 1. Opzegging dient uitsluitend via het formulier "opzegging" op de website (linker menu>lidmaatschap>opzegging lidmaatschap)te geschieden en kan gedurende het hele jaar plaatsvinden.  Pas na bevestiging door de ledenadministratie is de opzegging geldig.
 2. Opzeggen kan uitsluitend per het einde van het verenigingsjaar (dus per 31 december).
 3. Opzegging na 15 november van het lopende verenigingsjaar betekent dat het lidmaatschap pas op 31 december van het daaropvolgende verenigingsjaar eindigt.
 4. Tussentijds opzeggen is slechts mogelijk als een dringende reden aantoonbaar is; dit ter beoordeling van het bestuur.
 

Art 4: Contributie

 1. Zolang het lidmaatschap voortduurt, is jaarlijks de toepasselijke contributie verschuldigd.
 2. Elk jaar wordt op de jaarlijkse ledenvergadering de hoogte van de contributie voor de verschillende categorieën vastgesteld.
 3. De contributiebedragen en de verschillende kortingsregels staan vermeld op de website www.avtempo.nl en kunnen bij de ledenadministratie of de penningmeester worden opgevraagd.
 4. Bij aanmelding in de loop van het verenigingsjaar is contributie verschuldigd vanaf de maand waarin het lidmaatschap ingaat. Er vindt dan een evenredige verrekening plaats voor iedere reeds verstreken maand. Voorbeeld: als het lidmaatschap ingaat op 1 maart, dan wordt de contributie voor de rest van het jaar berekend over tien maanden.
 5. Een overzicht van de contributiebedragen, inclusief de kortingsregelingen wordt zo snel mogelijk na vaststelling door de ledenvergadering gepubliceerd op de website www.avtempo.nl . Ieder jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het eerste kwartaal in de kantine van de vereniging.
 6. Ieder lid ontvangt een rekening voor de contributie. Deze rekening wordt per e-mail toegezonden.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 8. Bij tussentijdse beëindiging vanwege een dringende reden zal restitutie van een evenredig deel van de contributie plaatsvinden. Er vindt echter geen restitutie plaats van het gedeelte van de contributie dat door de vereniging is betaald aan de Atletiekunie. Tevens zullen administratiekosten aan het lid worden doorberekend.
 9. De jaarlijkse contributie dient vóór 30 maart van het lopende jaar te zijn voldaan.
 10. Alle kosten, die de vereniging, in en buiten rechte, moet maken om de contributie te innen, zullen op het lid worden verhaald.
 11. Voor pupillen en junioren is een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie verplicht.

 

Art 5: Automatische incasso

 1. Om de administratieve handelingen te beperken maakt Tempo AV gebruik van automatische incasso.
 2. Als het lidmaatschap niet door middel van automatische incasso wordt betaald, wordt de contributie met een bedrag van € 2,50 verhoogd voor administratiekosten.
 3. Bij een machtiging tot automatische incasso zal het verschuldigde bedrag rond 30 maart worden afgeschreven.

Art 6Aansprakelijkheid

 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid, dat er geen medische bezwaren zijn voor zijn of haar deelname aan de trainingen van Tempo AV.
 2. Een lid dient lichamelijke klachten, die van belang kunnen zijn, vóór aanvang van de training aan de trainer te melden.
 3. De keuze om mee te doen aan trainingen is de eigen verantwoordelijkheid van het lid. Ieder lid dient zelf te beoordelen of er medische bezwaren zijn om de trainingen te volgen.
 4. Als een trainer twijfelt of het lid geschikt is om de trainingen te volgen, kan die trainer het lid voor de training weigeren en een doktersverklaring eisen.
 5. Noch de vereniging, noch de trainer is aansprakelijk voor de gevolgen van deelname aan de trainingen.

 

 

 

13-01-2014 | AlgVoorwaarden | 299
Sponsors
IJzerhandel Baltus
RAPtoon/Drukkerij Walden Massagepraktijk van Engelen Solarpartners Apotheek Bussum Zuid ThisWay Spant! Aanemers Out AllUnited IJzerhandel Baltus Bol-Advies Beau Réve F. Blom Stukadoor MvBomen Peuterspeelzaal de Stampertjes Runnersworld Bussum Profile Platje Louis Tapis HRD Partners STTC fysiotherapie Cambridge Nanda Zwart Medisch Kwartier Naarden Vesting De Sportmasseur Color Kapsalon Eisenga Meesterschilders Theo van Epen Zorba de Griek Installateur Roeken & Co