Algemene Voorwaarden

Art 1: Inschrijving

 1. Door inschrijving en voldoening van het inschrijfgeld en de contributie wordt een persoon lid van Tempo Atletiek Vereniging in Bussum.
 2. Het inschrijfgeld wordt automatisch in rekening gebracht bij het eerste lidmaatschapsgeld

Art 2: Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar.
 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 3. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij het vóór 15 november schriftelijk is opgezegd.
 4. Lid 1 en 3 zijn niet van toepassing op het Introductielidmaatschap. Zie daarvoor Art 7.

Art 3: Opzegging

 1. Opzegging dient uitsluitend via het formulier "opzegging" op de website (Menu > Lid worden > Opzegging lidmaatschap te geschieden en kan gedurende het hele jaar plaatsvinden. Pas na Bevestiging door de ledenadministratie is de opzegging geldig.
 2. Opzeggen kan uitsluitend per het einde van het verenigingsjaar (dus per 31 december).
 3. Opzegging na 15 november van het lopende verenigingsjaar betekent dat het lidmaatschap pas op 31 december van het daaropvolgende verenigingsjaar eindigt.
 4. Tussentijds opzeggen is slechts mogelijk als een dringende reden aantoonbaar is; dit ter beoordeling van het bestuur.
 5. Lid 1, 2, 3 en 4 zijn niet van toepassing op het Introductielidmaatschap. Zie daarvoor Art 7.

 Art 4: Contributie

 1. Zolang het lidmaatschap voortduurt, is jaarlijks de toepasselijke contributie verschuldigd.
 2. Elk jaar wordt op de algemene ledenvergadering de hoogte van de contributie voor de verschillende categorieën vastgesteld.
 3. De contributiebedragen en de verschillende kortingsregels staan vermeld op de website www.avtempo.nl en kunnen bij de ledenadministratie of de penningmeester worden opgevraagd.
 4. Bij aanmelding in de loop van het verenigingsjaar is contributie verschuldigd vanaf de maand waarin het lidmaatschap ingaat. Er vindt dan een evenredige verrekening plaats voor iedere reeds verstreken maand. Voorbeeld: als het lidmaatschap ingaat op 1 maart, dan wordt de contributie voor de rest van het jaar berekend over tien maanden.
 5. Een overzicht van de contributiebedragen, inclusief de kortingsregelingen wordt zo snel mogelijk na vaststelling door de ledenvergadering gepubliceerd op de website www.avtempo.nl. Ieder jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het eerste kwartaal in de kantine van de vereniging.
 6. Ieder lid ontvangt een rekening voor de contributie. Deze rekening wordt per email toegezonden.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 8. Bij tussentijdse beëindiging vanwege een dringende reden zal restitutie van een evenredig deel van de contributie plaatsvinden. Er vindt echter geen restitutie plaats van het gedeelte van de contributie dat door de vereniging is betaald aan de Atletiekunie. Tevens zullen administratiekosten aan het lid worden doorberekend.
 9. De jaarlijkse contributie dient vóór 30 maart van het lopende jaar te zijn voldaan.
 10. Alle kosten, die de vereniging, in en buiten rechte, moet maken om de contributie te innen, zullen op het lid worden verhaald.
 11. Voor pupillen en junioren is een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie verplicht.
 12. Lid 1, 4, 7, 8, 9 en 11 zijn niet van toepassing op het Introductielidmaatschap. Zie daarvoor Art 7.

 Art 5: Automatische incasso

 1. Om de administratieve handelingen te beperken maakt Tempo AV gebruik van automatische incasso. Dit is verplicht.
 2. Bij een machtiging tot automatische incasso zal het verschuldigde bedrag rond 30 maart worden afgeschreven.
 3. Lid 2 is niet van toepassing op het Introductielidmaatschap. Zie daarvoor Art 7.

 Art 6: Aansprakelijkheid

 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid, dat er geen medische bezwaren zijn voor deelname aan de trainingen van Tempo AV.
 2. Een lid dient lichamelijke klachten, die van belang kunnen zijn, vóór aanvang van de training aan de trainer te melden.
 3. De keuze om mee te doen aan trainingen is de eigen verantwoordelijkheid van het lid. Ieder lid dient zelf te beoordelen of er medische bezwaren zijn om de trainingen te volgen.
 4. Als een trainer twijfelt of het lid geschikt is om de trainingen te volgen, kan die trainer het lid voor de training weigeren en een doktersverklaring eisen.
 5. Noch de vereniging, noch de trainer is aansprakelijk voor de gevolgen van deelname aan de trainingen.

Art 7: Introductielidmaatschap

Het Introductielidmaatschap is bedoeld voor recreanten die gebruik willen maken van de looptrainingen maar (nog) geen jaarlidmaatschap willen aangaan.

Voorwaarden:

 • De regeling is alleen bestemd voor recreanten en er kan eenmalig gebruik van worden gemaakt.
 • Het lidmaatschap kan uitsluitend voor 3 maanden worden aangegaan en gaat in op de eerste van de maand.
 • Na deze 3 maanden stopt het lidmaatschap automatisch, tenzij het door de atleet aansluitend wordt omgezet in een regulier jaarlidmaatschap. De contributie van het aansluitend jaarlidmaatschap wordt naar rato berekend als het ingaat gedurende het lopend jaar, cf. Art 4 Lid 4.
 • Bij voortijdige beëindiging is restitutie niet mogelijk.
 • De atleet heeft toegang tot alle voorzieningen voor leden.
 • Een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie is niet inbegrepen.

Bij inschrijving zal aanvullend en eenmalig inschrijfgeld in rekening worden gebracht. Dit inschrijfgeld wordt niet nogmaals berekend als het introductielidmaatschap aansluitend wordt omgezet in een regulier jaarlidmaatschap.

Art 8: Studentenlidmaatschap

Atleten die in een andere regio gaan studeren en vanwege de grote reisafstand niet meer doordeweeks kunnen trainen bij Tempo, kunnen aanspraak maken op het Studentenlidmaatschap en ontvangen een korting op de contributie. Zij dienen dit zelf aan te vragen bij het bestuur. Het bestuur beslist per atleet of hij/zij in aanmerking komt voor een Studentenlidmaatschap.

Voorwaarden:

 • Atleet staat ingeschreven bij een opleiding buiten onze Regio (1).
 • Atleet is niet meer thuiswonend.
 • Een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie is inbegrepen.
 • Deelname aan competitie is in principe verplicht.
 • Atleet is niet ouder dan 25 jaar.
 • Het lidmaatschap kan uitsluitend voor 1 jaar (met stilzwijgende verlenging) worden aangegaan, cf. Art 2 en Art 3.
 • Opzegging, met inachtneming van de opzegtermijn, kan uitsluitend tegen het jaareinde.

In het jaar waarin atleet 26 jaar oud zal worden, vervalt de korting op de contributie en wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar een regulier jaarlidmaatschap.

(1) Regio: Alle gemeenten binnen de Gooi- en Vechtstreek, zijnde Gooise Meren, Weesp, Hilversum, Huizen, Blaricum, Laren en Wijdemeren.

 

Art 9: Gastgebruikerschap

Het Gastgebruikerschap is bedoeld voor atleten van sportverenigingen anders dan Tempo AV, en is ingevoerd om hen een mogelijkheid te bieden te trainen onder trainingstijden van Tempo AV. Zij dienen dit zelf aan te vragen bij het bestuur. Het bestuur beslist per atleet of hij/zij in aanmerking komt voor een Gastgebruikerschap.

Voorwaarden:

 • Atleet wordt geen lid van Tempo AV, heeft dus geen stemrecht tijdens de ALV en kan geen gebruik maken van de voor leden bedoelde diensten zoals, maar niet beperkt tot, fysiotherapie, opleidingen en het clubblad. Atleet kan, tenzij anders afgesproken, niet regulier gebruik maken van de Tempo trainers.
 • Atleet kan maximaal 2x per week gebruik maken van de baan om te trainen. Door de week, op avonden waarop Tempo de baan in gebruik heeft, kan dit na 19.00 uur; op zaterdag na 11.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur. Tempo activiteiten op de baan hebben voorrang.
 • Een wedstrijdlicentie en verzekering via de Atletiekunie is niet inbegrepen.
 • Atleet is elders verzekerd en kan Tempo AV niet aansprakelijk stellen als gevolg van het ontbreken van enige verzekering.
 • Atleet neemt het vigerende Baanreglement in acht.
 • Art 2, 3, 4, en 5 van deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Gastgebruikers.
 • Bij inschrijving zal eenmalig inschrijfgeld in rekening worden gebracht.