Grensoverschrijdend Gedrag


Menu: Home▲ | Verenigingsregels▲ | Grensoverschrijdendgedrag▼ | Vertrouwenscontactpersonen▲ | Veiligheidsinstructies▲ |


Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Hieronder zetten we ze op een rijtje. Soms is grensoverschrijdend gedrag overduidelijk en wordt het door iedereen op dezelfde manier ervaren. Maar het kan ook verschillen, waarbij de één iets ervaart als grensoverschrijdend terwijl dit voor de ander niet zo hoeft te zijn. In alle gevallen geldt dat dit bespreekbaar moet zijn, het liefst tussen de betrokkenen zelf of anders met de vertrouwenscontactpersoon (VCP).

DiscriminatieDiscriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen. In de sport kan worden gediscrimineerd op bijvoorbeeld leeftijd, etniciteit, geslacht, seksuele gerichtheid, nationaliteit of geloofsovertuiging. Klik hier voor meer informatie. 

Doping, drugs en alcohol Bij verboden middelengebruik in de sport wordt als eerste aan doping gedacht. Deze middelen verhogen de sportprestaties op oneigenlijke wijze. Daarnaast kan er sprake zijn van het gebruik of verspreiden van drugs. Het gebruik van deze middelen vinden we in strijd met een open, eerlijke en transparante sport voor iedereen en wordt binnen de vereniging niet toegestaan. Het schenken van alcohol vindt met mate plaats na een wedstrijd of evenement, waarbij we zorgen voor verantwoord alcoholgebruik en dat situaties niet uit de hand lopen. Klik hier voor meer informatie.

Intimidatie en machtsmisbruik Macht is het vermogen om anderen te sturen in hun gedrag. Soms is dat goed, als bijvoorbeeld de politie de wet handhaaft. We spreken van machtsmisbruik als iemand het gedrag van anderen in een richting stuurt die vooral voor hemzelf beter uit komt. Of als iemand anderen dingen laat doen die ze eigenlijk niet willen.

Intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door diegene angst aan te jagen. Intimidatie kan plaatsvinden door iemand in een machtspositie, richting iemand die minder of geen macht heeft. Denk hierbij aan de verhouding trainer - getrainde of bestuurder - trainer.

Machtsmisbruik en intimidatie komen voor wanneer er machtsongelijkheid is. Deze ongelijkheid is vaak aanwezig in de sport, maar hoeft geen probleem te zijn. Klik hier voor meer informatie.

MatchfixingMatchfixing, oftewel wedstrijdvervalsing, zal niet direct in verband worden gebracht met onze vereniging. Veel leden in de loopgroepen zijn recreanten en ook voor de wedstrijdleden zal het risico van matchfixing niet direct actueel aanvoelen. Desalniettemin is het wel een verschijnsel waar we in de sport alert op moeten zijn. We vermelden hier de informatie over matchfixing zodat mogelijke signalen wel opgepakt en gemeld kunnen worden. Klik hier voor meer informatie.

Pesten Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter. Daarbij proberen één of meerdere personen een ander fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. De andere persoon kan zich niet verdedigen tegen dit gedrag. Pestgedrag kan heel duidelijk zijn, bijvoorbeeld als iemand specifiek wordt buitengesloten of beledigd, maar het kan ook heel subtiel zijn. Een relatief nieuwe manier van pesten is het online pesten, zoals op sociale media.

Als er binnen de vereniging sprake is van een pestsituatie, is het belangrijk om hier direct en adequaat op te regeren. Allereerst kan de situatie worden besproken met de trainer. Als dat geen oplossing oplevert kan er een melding bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) worden gedaan. De VCP biedt een luisterend oor en kan adviseren over acties die ondernomen kunnen worden. Binnen de vereniging volgen we het stappenplan van het Centrum Veilig Sport Nederland om tot een oplossing van het probleem te komen. Klik hier voor meer informatie over pesten. Klik hier voor het stappenplan van het CVSN.

Seksuele intimidatie en misbruik De afgelopen jaren is er, naar aanleiding van meerdere ernstige meldingen, in de sport veel aandacht besteed aan het voorkomen van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Ook zijn er aanpassingen gedaan in het sporttuchtrecht. Zo is de verjaring vervallen, is er een meldplicht ingevoerd.

Seksuele intimidatie en seksueel misbruik zijn ernstige situaties die door de vereniging adequaat moeten worden aangepakt. De melding kan variëren van verbale seksuele intimidatie tot lichtere of zwaardere vormen van fysieke seksuele intimidatie zoals aanranding of verkrachting. In veel gevallen ervaart het slachtoffer schaamte of angst en zal moeilijk kunnen praten over de situatie. Toch is het belangrijk er niet mee rond te blijven lopen en hulp te zoeken bij een vriend(in), trainer of de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging. Ook kan contact worden gezocht met de externe vertrouwenspersoon van de Atletiekunie of het CVSN. Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor de folder voor sporters.

Veilig Sporten Overzicht