Vertrouwenscontactpersonen


Menu: Home▲ | Verenigingsregels▲ | Grensoverschrijdend gedrag▲ | Vertrouwenscontactpersonen▼ | Veiligheidsinstructies▲ |


De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen Tempo AV het eerste aanspreekpunt voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, pesten, discriminatie, matchfixing, seksuele intimidatie. Ook kan de VCP benaderd worden over een concreet incident binnen de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, trainers, vrijwilligers en bestuur.

Een melding van een incident is iets wat niet zomaar even ondernomen wordt, de melder kan schroom ervaren. De VCP is zich hiervan bewust en houdt hier tijdens en na het gesprek rekening mee. Om een open gesprek te kunnen voeren is het belangrijk dat de melder weet hoe het gesprek zal verlopen, wat deze wel en niet kan verwachten van de VCP en hoe vertrouwelijk het gesprek is. Bij een melding behoudt de melder de regie en zal duidelijk worden besproken wat de gewenste uitkomst is.

De VCP is een onafhankelijke persoon die, los van belangen van of connecties met anderen, het verhaal van de melder hoort. Samen met de melder wordt bekeken of er vervolgstappen gewenst zijn en welke dat kunnen zijn. Dit zijn stappen die de melder zelf, of met hulp van bekenden of hulpinstanties, kan ondernemen. Het besluit of dit gedaan wordt ligt te allen tijde bij melder. Vanwege de onafhankelijkheid kan de VCP geen onderdeel uitmaken van het uitvoeren van de vervolgstap. Ondanks dat is het landelijk de ervaring dat de VCP een belangrijke en ondersteunende rol kan spelen bij het zetten van de stappen die nodig zijn om over een incident te spreken en eventuele vervolgstappen te zetten.

De VCP zal aan het begin van het gesprek ook de vertrouwelijkheid van het gesprek met de melder bespreken. Het gesprek is in principe vertrouwelijk maar dat betekent niet dat er sprake is van geheimhouding. De VCP zal elke melding inhoudelijk en in vertrouwen met het bestuur van de vereniging moeten delen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de veiligheid binnen de vereniging en moet als zodanig weten wat er speelt. Ook is het bestuur bij machte om ongewenst gedrag of onveilige situaties binnen de vereniging aan te pakken. In de meeste gevallen kan deze melding, als de melder dat wenst, anoniem plaatsvinden. De anonimiteit kan alleen opgeheven worden als er nog een direct gevaar bestaat voor de melder of andere sporters, óf als er sprake is van een ernstig strafbaar feit, waarvoor het bestuur wettelijk gezien een meldplicht heeft. Het is belangrijk dat dit, voor het gesprek werkelijk start, bij de melder duidelijk is. De melder is altijd degene die zelf besluit of het verhaal verteld wordt.

Als de melder het verhaal liever niet binnen de vereniging vertelt, kan deze contact opnemen met externe instanties. We verwijzen graag naar het Centrum Veilige Sport Nederland of Speakup, een online chat van Centrum Veilige Sport Nederland waarbij anonimiteit gegarandeerd is. Blijven rondlopen met onuitgesproken zorgen is zeer onwenselijk.  Voor meer informatie over het maken van een melding, zie hier.

Vertrouwenscontacpersonen Bij Tempo AV zijn twee vertrouwenscontactpersonen actief:
Joke Aukema en Bart Doornbos.


joke_1.jpg            bart_vcp_1.jpg


Eerste contact kan gelegd worden per email aan VCP waarna zo snel mogelijk contact met je opgenomen zal worden.

Bij afwezigheid van de vertrouwenscontactpersonen van Tempo AV kun je contact opnemen met de hulplijn van NOC*NSF, tel. 0900-2025590 op werkdagen van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Veilig Sporten Overzicht